Jurisprudenta

Clauza de neconcurenta. Denuntare unilaterala

R O M Â N I A
CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I
SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr(…)(4550/2009)
DECIZIA CIVILĂ NR. 5639/R. Şedinţa publică de la 14.10.2009

Pe rol pronunţarea deciziei civile asupra recursului declarat de recurentul-reclamant E. N. împotriva sentinţei civile nr.2130/16.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.39125/3/LM/2008 în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC D. O. SRL.
Dezbaterile de fond şi susţinerile recurentului-reclamant au avut loc în şedinţa publică din data de 07.10.2009, consemnate în încheierea de şedinţă la acea vreme, parte integrantă din prezenta, când instanţa, pentru a da posibilitatea intimatei-pârâte să formuleze concluzii scrise, a amânat pronunţarea deciziei civile la data de 14.10.2009, când a hotărât următoarele:

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:
Prin sentinţa civilă nr.2130/16.03.2009, pronunţată în dosarul nr(…), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a respins acţiunea formulată de reclamantul E. N. în contradictoriu cu pârâta SC D. O. SRL, ca neîntemeiată.
În considerente a reţinut că ca părţile au încheiat contractul individual de munca înregistrat sub nr.34835/21.11.2006 conform căruia reclamantul avea sa exercite pe durata nedeterminata funcţia de manager zonal de vânzări pentru un salariu de baza lunar brut de 5020 lei.
Prin actul adiţional la contract înregistrat sub nr. 49793/07.11.2007, părţile au negociat si convenit asupra clauzei de neconcurenţă, in conţinutul căreia intra obligaţia angajatului ca in timpul valabilităţii contractului individual de munca si pentru încă o perioada de 24 de luni de la încetarea acestuia de drept sau din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului. Acesta sa nu desfăşoare pe întreg teritoriul României in interesul sau personal sau al unui terţ, activităţi care se afla in concurenta cu cea prestata la S.C. D. O. S.R.L. al cărei obiect principal de activitate îl constituie producerea si distribuirea de ferestre si uşi cu geam termoizolant, precum si dreptul sau de a i se plaţi indemnizaţia lunara de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele sase luni de activitate in companie, pentru o perioada de 24 de luni din momentul încetării contractului individual de munca.
La stabilirea clauzei de neconcurenţă părţile au preluat reglementările din C o d u l m u n c i i la care de altfel au si făcut referire in actul adiţional.
La data de 20.03.2008, reclamantul a solicitat încetarea contractului prin acordul părţilor in temeiul art. 55 lit. b) din C o d u l m u n c i i începând cu data de 01.05.2008 si in aceeaşi perioada, a solicitat paratei sa-i plătească drepturile decurgând din clauza de neconcurenţă.
Prin notificarea emisa la data de 14.04.2008, parata a confirmat încetarea contractului începând cu data de 01.05.2008 si a renunţat expres la clauza de neconcurenţă, comunicându-i reclamantului ca este liber sa presteze orice activitate specifica fisei postului avut in baza contractului.
Neacceptând ideea renunţării paratei la clauza, reclamantul a invocat teoria conform căreia renunţarea menţionata este inadmisibila deoarece reprezintă modificarea unilaterala a contractului individual de munca.
Pentru o analiza corecta a cauzei deduse judecaţii, trebuie stabilit ca raţiunea pentru care legiuitorul a reglementat clauza de neconcurenţă a fost aceea de a proteja angajatorul de practici concurenţiale prejudiciabile pentru el si pentru echitate, a prevăzut un stimulent pentru salariat si in acelaşi timp o modalitate de reparaţie pentru prejudiciul prezumat încercat de acesta ca urmare a restrângerii libertăţii de a munci. Aşadar, clauza este in esenţa un mijloc de protecţie a angajatorului iar nu o sursa de venit pentru salariat indiferent de modalitatea in care acesta a părăsit locul de munca.
Este important de subliniat aspectul ca reclamantul a solicitat drepturile decurgând din clauza de neconcurenţă înainte ca încetarea contractului individual de munca sa aibă loc si in condiţiile in care a avut iniţiativa finalizării raporturilor de munca la numai câteva luni de la încheierea actului adiţional.
De asemenea, chiar înainte de data de 01.05.2008 (la 14.04.2008), parata i-a comunicat renunţarea ei la protecţia pe care i-o conferea clauza astfel ca reclamantul a fost liber sa presteze acelaşi tip de activitate in interesul oricărui alt angajator.
Dar din întreaga conduita a reclamantului, se deduce ideea ca el este interesat mai degrabă in a obţine facil timp de doi ani un venit stabil decât sa aibă libertatea de a munci si tocmai in acest scop a înaintat paratei înscrisul de la fila nr. 9 intitulat “demisie”.
Instanţa a apreciat insa ca societatea angajatoare a renunţat in mod valabil la clauza de neconcurenţă, ca in acest caz nu poate fi vorba despre modificarea unilaterala a contractului de munca si ca reclamantul nu a fost prejudiciat in niciun fel, dându-i-se in timp util posibilitatea de a-şi “vinde” aptitudinile profesionale in favoarea oricărei alte persoane.
Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat ca acţiunea este neîntemeiata si a fost respinsă ca atare.
Împotriva sus-menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs recurentul E. N., înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VII a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(…).
În susţinerea recursului a arătat că la data de 29.11.2006, recurentul a încheiat cu angajatorul SC D. O. SRL contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. D cu nr. 34835, cu încadrarea „Manager zonal vânzări” – cod (…) cf. C.O.R.
La data de 07.11.2007 între SC D. O. SRL în calitate de angajator şi E. N. în calitate de angajat a fost încheiat actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 49793, prin care, în conformitate de art. 21 şi 22 din C o d u l m u n c i i a fost stabilită între părţi o clauză de neconcurenţă.
Textul art. 21 Cod muncii face referire clară la o indemnizaţie de neconcurentă şi nu la un stimulent – asimilabil cu un bonus. De asemenea, acelaşi text de lege instituie o prezumţie legală absolută privitoare la existenţa restrângerii libertăţii de a munci.
Critica principală de netemeinicie pe care recurentul o aduce sentinţei civile menţionate rezidă exact în interpretarea celor precizate mai sus.
Astfel, cu privire la efectele clauzei de neconcurenţă faţă de angajat, în sensul obligaţiilor ce incumbă acestuia în baza unei asemenea clauze, astfel cum sunt prevăzute la art. 21 – 22 C o d u l m u n c i i trebuie deosebite după momentul în care acestea se produc.
Astfel, obligaţia principală este aceea ca, pe durata a 24 luni de la încetarea contractului individual de muncă, angajatul să nu desfăşoare o activitate ce se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său. Rezultă o primă restrângere a dreptului de a-şi folosi pe deplin aptitudinile profesionale.
Ceea ce însă se pierde din vedere este efectul clauzei privind restrângerea dreptului angajatului de a-şi folosi pe deplin aptitudinile profesionale în realizarea propriilor interese profesionale ori materiale pe durata cuprinsă între încheierea clauzei de neconcurenţă şi terminarea contractului individual de muncă, restrângere care este cel puţin la fel de importantă ca şi prima.
Astfel, de la momentul încheierii clauzei de neconcurenţă, angajatul îşi asumă obligaţia ca, de la terminarea contractului individual de muncă, o perioadă de 24 de luni nu îşi va putea pune aptitudinile profesionale în slujba unui alt angajator aflat în concurenţă cu angajatorul actual.
Această obligaţie induce, însă, un efect major cu privire la angajat şi anume o imposibilitate de a accepta pe perioada cuprinsă între încheierea clauzei de neconcurenţă şi încetarea contractului individual de muncă, oferte de muncă superioare celei a angajatorului, acesta fiind ţinut să refuze orice ofertă de angajare în condiţii materiale ori profesionale superioare celor oferite de angajatorul actual. Cu alte cuvinte, având reprezentarea faptului că 24 de luni după terminarea contractului individual de muncă încheiat nu poate desfăşura activităţi similare – conforme pregătirii sale profesionale – în favoarea unui terţ având activitate similară celei a angajatorului, angajatul va fi nevoit, în mod implicit şi obiectiv, să decline pe perioada cuprinsă între încheierea clauzei de neconcurenţă şi încetarea contractului individual de muncă, orice ofertă de angajare în condiţii materiale ori profesionale superioare celor oferite de angajatorul actual.
Prin urmare, angajatul este obligat, în virtutea reprezentării de mai sus, să renunţe la orice posibilitate de avansare profesională ori materială în cadrul altui angajator având acelaşi obiect de activitate cu cel al angajatorului actual, fiind astfel obligat să menţină condiţii de angajare ce îi pot fi defavorabile, faţă de piaţa muncii dintr-un anumit moment.
Astfel apare o a doua îngrădire dreptului angajatului de a-şi folosi pe deplin aptitudinile profesionale în sensul realizării sale pe plan profesional ori material, iar această îngrădire operează pe perioada cuprinsă între încheierea clauzei de neconcurenţă si încetarea contractului individual de muncă.
Or, asemenea renunţare este asumată de către angajat având reprezentarea faptului că, pentru aceasta, el va fi indemnizat în mod corespunzător.
În repararea tuturor prejudiciilor cauzate prin restrângerile de drepturi prezentate mai sus, legiuitorul a stabilit prin normă imperativă că obligarea salariatului prin clauza de neconcurenţă se face numai „în schimbul unei indemnizaţii”.
Mai prevede, de asemenea, acelaşi text de lege, tot în spiritul celor de mai sus, faptul că pactul de neconcurenţă trebuie cuprins în contractul individual de muncă. Prin urmare, clauza de neconcurenţă întruneşte aceleaşi caracteristici juridice principale ca şi contractul individual de muncă, respectiv bilaterală, cu titlu oneros şi încheiată în formă scrisă, fiind inclusiv supusă procedurii de înregistrare la Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă.
Pe cale de consecinţă, ignorarea implicaţiilor evidenţiate mai sus lasă fără substanţă şi fără aplicabilitate prevederile art. 21 – 22, atâta vreme cât angajatorul ar avea posibilitatea să ignore obligaţiile asumate şi îndeplinite deja de către angajat prin restrângerea drepturilor sale prezentată mai sus şi să renunţe în mod unilateral la obligaţia sa corelativă de plată a indemnizaţiei.
Interpretarea dată de către instanţa de fond ignoră prejudiciul cauzat angajatului prin restrângerea drepturilor sale pe perioada cuprinsă între încheierea clauzei de neconcurenţă şi încetarea contractului individual de muncă, dând posibilitatea angajatorului de a nu indemniza angajatul pentru obligaţii (restrângeri de drepturi) deja îndeplinite.
Recurentul consideră că, de asemenea, neîntemeiată interpretarea instanţei de fond cu privire la posibilitatea angajatorului de a renunţa în mod unilateral obligaţia de plată asumată de către angajator faţă de angajat. Soluţia dată de către instanţa de fond duce la înfrângerea principiului statuat la art. 3 al. 2 teza 1, precum şi a celui prevăzut la art. 11 al. 1 C o d u l m u n c i i.
Astfel în sensul interpretării date de către instanţa de fond, angajatorul, deşi beneficiind de restrângerile obiective impuse prin clauza de neconcurenţă încheiată în mod valabil, pe durata cuprinsă între momentul încheierii clauzei de neconcurenţă şi momentul încetării contractului individual de muncă, are dreptul de a decide în mod unilateral să nu îşi achite obligaţiile de indemnizare a angajatului în acest sens.
Or, interpretată în acest mod, clauza de neconcurenţă devine practic o modalitate de îngrădire a dreptului angajatului de a-şi folosi aptitudinile profesionale – în modul arătat la punctul precedent, cu titlu gratuit pentru angajator, încălcându-se astfel dispoziţiile imperative ale art. 3 al. 2 prima teză „Orice persoană este liberă în alegerea locuiţii de muncă”, instituindu-se, de asemenea, o situaţie vădit dezavantajoasă a acestuia şi înfrângându-se şi prevederea imperativă cuprinsă în art. 11 al. 1 C o d u l m u n c i i, care prevede în mod clar „Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare ori drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.”
În plus, C o d u l m u n c i i – art. 41, 42, prevede în mod limitativ cazurile faţă de care angajatorul poate modifica unilateral contractul individual de muncă.
Aşadar, în această situaţie, faptul simplei renunţări unilaterale a angajatorului la beneficiul clauzei de neconcurenţă, neconfirmat de către angajat, nu poate produce efecte juridice faţă de obligaţiile deja scadente între părţi.
Prin hotărârea dată, instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2.
Astfel, la termenul din data de 02.02.2009, când compunerea completului de judecată a fost diferită faţă de completul ce a judecat cauza la termenul următor din data de 16.03.2009, recurentului i-a fost încuviinţată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar de către părţi documente. De asemenea, instanţa de la acel termen a încuviinţat pentru recurent, cererea sa de emitere a unei adrese către intimată, pentru ca aceasta să comunice instanţei care sunt veniturile brute ale recurentului în ultimele 6 luni de activitate – tocmai în ideea de a putea determina cuantumul indemnizaţiei datorate. Aceeaşi solicitare i-a fost adresată şi reprezentantului legal al intimatei, prezent la acel termen, punându-i-se în vedere să depună până la termenul următor răspunsul solicitat.
La termenul din data de 16.03.2009, când cauza a şi rămas în pronunţare, intimata nu răspunsese la adresă, necomunicând înscrisurile solicitate şi nefiind prezentă. La acest termen, componenţa completului de judecată a fost diferită faţă de completul din data de 02.02.2009, când se administrase proba cu înscrisuri şi când se încuviinţase adresa către intimată.
În aceste condiţii, recurentul a reiterat solicitarea de a se reveni cu adresă la intimată, întrucât pentru judecarea cauzei era absolut necesar a se cunoaşte care a fost venitul brut al acestuia în ultimele 6 luni de activitate.
Noul complet a respins însă cererea recurentului, ignorând dispoziţia completului anterior cu privire la emiterea acestei adrese.
În aceste condiţii, completul a trecut la judecarea cauzei doar în baza documentelor existente la dosarul cauzei.
Având în vedere cele de mai sus, consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.02.20C9, precum şi în preambulul sentinţei recurate, recurentul solicită instanţei să observe că judecarea cauzei a fost făcută cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii la art. 105 alin 2 C. pr. civ.
Astfel „neobservarea formelor legale” constă în faptul că aceeaşi instanţă a dispus în mod diferit, aleatoriu, de la un termen la altul, cu privire la acelaşi probatoriu. Or, în aceste condiţii, este evidentă vătămarea adusă recurentului, acesta fiind împiedicat în a-şi administra complet probatoriul.
Pentru toate motivele arătate mai sus, recurentul solicită admiterea recursului formulat.
Examinând întregul material probator administrat în cauză, prin prisma criticilor invocate de către recurent, ţinând seama de prevederile art.3041 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:
Recurentul-reclamant a fost salariatul intimatei-parate, fiind angajat in funcţia de manager zonal vazari în baza contractului individual de muncă nr. 34835/21.11.2006.
Prin actul adiţional la contract înregistrat sub nr. 49793/07.11.2007, părţile au negociat si convenit asupra clauzei de neconcurenţă, in conţinutul căreia intra obligaţia angajatului ca in timpul valabilităţii contractului individual de munca si pentru încă o perioada de 24 de luni de la încetarea acestuia de drept sau din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului, acesta sa nu desfăşoare pe întreg teritoriul României in interesul sau personal sau al unui terţ, activităţi care se afla in concurenta cu cea prestata la S.C. D. O. S.R.L. al cărei obiect principal de activitate îl constituie producerea si distribuirea de ferestre si uşi cu geam termoizolant, precum si dreptul sau de a i se plaţi indemnizaţia lunara de 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele sase luni de activitate in companie, pentru o perioada de 24 de luni din momentul încetării contractului individual de munca.
Contractul individual de munca a incetat la data de 01.05.2008, în temeiul art.55 litera b din C o d u l m u n c i i.
Dupa formularea cererii adresata fostului angajator de incetare a contractului, recurentul-reclamant a solicitat si plata indemnizatiei de neconcurenta prevazuta in actul aditional.
Prin notificarea emisa la data de 14.04.2008, intimata-parata a renunţat expres la clauza de neconcurenţă, comunicându-i reclamantului ca este liber sa presteze orice activitate specifica fisei postului avut in baza contractului.
Curtea constata ca renuntarea fostului angajator la efectele clauzei de neconcurenta a intervenit pe durata existentei raporturilor juridice de munca dintre parti, respectiv la data de 14.04.2008, fiind comunicata recurentului la data de 16.04.2008.
Dar, asa cum am aratat clauza de neconcurenta a fost rezultatul acordului de vointa al partilor, materializat prin semnarea actului aditional la contractul individual de munca nr. 49793/07.11.2007.
Clauza de neconcurenta, ca sicelelalte clauze ale contractului de munca, stabilind, odata inserata in contract, drepturi si obligatii pentru partile sale, are aceeasi natura juridica cu cea a contractului insusi.
Curtea constata ca respectiva clauza a facut obiectul unui act juridic bilateral, respectiv a unui contract, caruia ii sunt aplicabile dispozitiile art.969 Cod civil, potrivit carora convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege.
Fiind o conventie valabil incheiata, avand in vedere si dispozitiile art.20-24 C o d u l m u n c i i, aceasta nu putea fi revocata decat prin acordul de vointa comun al celor doua parti contractante(mutus conssensus, mutus dissensus).
In speta insa nu a existat acest acord de vointa si nu exista nici alte dispozitii legale care sa permita revocarea unilaterala a conventiei.
Curtea constata ca niciodata recurentul-reclamant, care in baza actului aditional este debitorul obligatiei de neconcurenta si creditorul dreptului la plata indemnizatiei de neconcurenta, nu si-a exprimat acordul fata de oferta fostului angajator in sensul revocarii clauzei de neconcurenta.
In aceste conditii, simpla vointa unilaterala a intimatei-parate de a revoca o clauza contractuala nu poate produce niciun efect, urmand ca actul aditional sa-si produca toate efectele, pentru ambele parti, in conditiile art.969 Civil.
In consecinta, in baza conventiei partilor, fostul salariat este obligat pentru o perioadă de 24 de luni de la data încetării contractului, să nu desfăşoare pe întreg teritoriul României în favoarea interesului său personal sau în favoarea unui terţ, activităţi care să se afle în concurentă cu cea prestată de SC D. O. SRL, iar fostul angajator este obligat la plata indemnizaţiei de neconcurenţă lunară, respectiv 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni de activitate, datorată pentru o perioadă de 24 de luni din momentul încetării contractului individual de muncă.
Curtea nu poate retine motivarea instantei de fond in sensul ca respectiva clauza este in esenţa un mijloc de protecţie a angajatorului iar nu o sursa de venit pentru salariat indiferent de modalitatea in care acesta a părăsit locul de munca, motiv pentru care societatea angajatoare a renunţat in mod valabil la clauza de neconcurenţă si ca in acest caz nu poate fi vorba despre modificarea unilaterala a contractului de munca si ca reclamantul nu a fost prejudiciat in niciun fel, dându-i-se in timp util posibilitatea de a-şi “vinde” aptitudinile profesionale in favoarea oricărei alte persoane.
Curtea retine ca, desi clauza este prevazuta in favoarea angajatorului, acesta nu poate decide unilateral revocarea ei deoarece ar contraveni principiului pacta sunt servanda.
Mai mult, nu se poate retine nici faptul ca recurentul nu ar fi prejudiciat in nici un fel prin revocarea unilaterala a conventiei asupra neconcurentei, deoarece, chiar daca s-ar putea considera liberat de obligatia de a nu face, pana la revocare libertatea sa de a munci a cunoscut o restrangere, ce este drept prevazuta de lege, deoarece fiind tinut de respectiva obligatie nu a putut cauta si accepta alte oferte de munca, poate mai avantajoase, aspect ce i-a profitat fostului angajator. Mai mult, aceasta ar putea da nastere chiar unui abuz din partea anagajatorilor, avand posibilitatea de a restrange dreptul la munca al salariatilor lor prin stabilirea unor clauze de neconcurenta, la care apoi ar putea renunta unilateral. Dar, plata indemnizatiei presupune tocmai compensarea acestei restrangeri a dreptului de a munci si singurul care ar fi putut invoca in cauza exceptia de neexecutare(non adimpleti contractus) era fostul salariat, deoarece intimata-parata nu si-a respectat obligatia asumata prin clauza de neconcurenta.
Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art.312 Cod procedura civila, Curtea urmeaza sa admita recursul si sa modifice sentinta recurata in sensul ca va admite in parte pretentiile reclamantului si va obliga pârâta la plata către reclamant a indemnizaţiei lunare de 50% din media veniturilor salariale lunare din ultimele 6 luni de activitate în compania pârâta pentru perioada 20.06.2008-14.10.2009.
Cu privire la cuantumul indemnizatiei, Curtea retine ca acesta este determinabil, fiind stabilit in functie de un element fix, respectiv media veniturilor salariale lunare din ultimele 6 luni de activitate, suma urmand a fi determinata cu prilejul executarii.
Sub acest aspect, Curtea nu a putut retine sustinerile recurentului, intemeiate pe dispozitiile art.304 pct.5 rap.la art.105 al.2 Cod procedura civila, deoarece vatamarea adusa prin incalcarea formelor procedurale poate fi inlaturata si in absenta anularii actului respectiv.
In ceea ce priveste perioada pentru care este datorata indemnizatia, Curtea va admite in parte pretentiile reclamantului, constatand ca obligatia de plata a paratei nu este decat in parte exigibila, respectiv pana in momentul pronuntarii hotararii, avand in vedere ca pentru restul perioadei pana la 24 luni parata isi poate executa de buna voie obligatia, ce nu este inca scadenta, in conditiile in care si reclamantul isi va indeplini propria obligatie corelativa de neconcurenta.
In ba art.274 si art.276 Cod procedura civila, avand in vedere admiterea in parte a actiunii, constatand culpa procesuala a paratei, Curtea va dispune si obligarea acesteia la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand parte din onorariul de avocat.
Sub acest aspect, Curtea retine ca temeiul obligarii celui ce a cazut in pretentii la plata cheltuielilor de judecata este culpa procesuala, acesta urmand a fi obligat proportional cu aceasta culpa.
In temeiul art.274 alin.3 Cpc, judecatorii au dreptul sa micsoreze onorariul avocatilor ori de cate ori vor constata ca acestea sunt nepotrivit de mari, fata de valoarea pricinii sau de munca indeplinita de avocat.
Potrivit art.276 Cpc, când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor.
Prin reducerea onorariului de avocat, instanta se pronunta asupra cheltuielilor de judecata proportional cu respectiva culpa procesuala a intimatei, deoarece nu poate dispune la plata unor cheltuieli disproportionate si nejustificat de mari.
Prin aceasta instanta nu intervine in conventia incheiata intre recurentul-reclamant si aparatorul sau, acestia fiind liberi sa stabileasca onorariu in orice cuantum doresc, in temeiul art.969 C.civ, fara a presupune insa obligarea necoditionata a partii care a cazut in pretentii la plata cheltuielilor de judecata in acelasi cuantum. Cum fundamentul acordarii cheltuielilor de judecata avansate de partea care a castigat procesul, in care sunt incluse si sumele de bani platite avocatului cu titlu de onorariu, il reprezinta culpa procesuala, acest contract isi va produce efectele si fata de partea care a pierdut procesul doar in masura indeplinirii pincipiilor raspunderii civile delictuale, fara ca reclamantul sa exercite abuziv dreptul de a i se repara prejudiciul, care ar determina reducerea acestor cheltuieli si consecinta suportarii unei parti din acestea de chiar partea care a castigat procesul, dar a exercitat abuziv dreptul de a i se repara integral prejudiciul determinat de plata onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE :

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant E. N. împotriva sentinţei civile nr.2130/16.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.39125/3/LM/2008 în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC D. O. SRL.

Modifică sentinţa recurată în sensul că:
Admite acţiunea în parte.
Obligă pârâta la plata către reclamant a indemnizaţiei lunare de 50% din media veniturilor salariale lunare din ultimele 6 luni de activitate în compania pârâtei pentru perioada 20.06.2008-14.10.2009.
Obligă pârâta la 1000 lei cheltuieli de judecată în fond către reclamant.
Respinge restul pretenţiilor cu titlu de cheltuieli de judecată.
IREVOCABILĂ.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.10.2009.

Neutilizarea efectiva a marcii in ultimii 5 ani. Criterii de apreciere a folosintei efective a marcii. Decaderea din drepturile conferite de marca.
Email Print PDF
ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Decizia nr. 4089. Dosar nr. 3474/3/2006

Şedinţa publică din 18 mai 2007

Asupra recursului civil de faţă:
Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 7 decembrie 2005, reclamanta SC E. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC M.C.I. SRL, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca E., pentru carne şi produse din carne, clasa 29.

În motivare, reclamanta a arătat că a depus la O.S.I.M. o cerere pentru înregistrarea mărcii individuale combinată „G.D.E.”, această cerere fiind respinsă prin decizia nr. 213909/2005 motivat de faptul că a fost identificată marca înregistrată anterior MN 33188 E. pentru produse similare din clasa 29, a cărei titulară este societatea pârâtă.

Dar, susţine reclamanta, marca E. nu a fost niciodată utilizată pe teritoriul României, de către pârâtă, în ultimii 5 ani pentru produse din clasa 29, în special pentru carne şi produse din carne. Societatea pârâtă, titulară a mărcii, se ocupă cu producerea de ambalaje, conform paginii de internet a acesteia, şi nu a avut activităţi în domeniul producţiei de alimente în ultimii 5 de ani.

În drept, au fost invocate prevederile art. 45 şi urm. şi art. 50 din Legea nr. 84/1998, precum şi Regula 32 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii şi arătând că, la data de 15 iulie 1997, a obţinut dreptul asupra mărcii E., prin înregistrare la O.S.I.M., sub nr. 033188, pentru produsele şi serviciile din clasele 29, 35 şi 39, iar de la data înregistrării şi până în prezent marca a fost utilizată efectiv pe teritoriul României, pentru toate categoriile de produse din clasa 29.

Prin încheierea pronunţată la data de 11 ianuarie 2006 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul secţiei comerciale a Tribunalului Bucureşti, la care a fost iniţial repartizată şi reînregistrată pe rolul secţiei a III-a civilă a aceluiaşi tribunal.

Pârâta a formulat cerere reconvenţională, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se interzică reclamantei comercializarea produselor cu semnul G.D.E.

Prin încheierea pronunţată la data de 10 mai 2006, a fost admisă excepţia tardivităţii formulării cererii reconvenţionale şi, în consecinţă, a fost disjunsă judecarea acestei cereri de cea a cererii principale.

Prin sentinţa civilă nr. 776 din 7 iunie 2006 Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, a respins cererea de decădere din dreptul la marcă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamanta este îndreptăţită să formuleze acţiune în decăderea din drepturi a pârâtei pentru că cererea sa de înregistrare a mărcii „G.D.E. ” a fost respinsă de O.S.I.M. întemeiat pe existenţa mărcii „E.” anterior înregistrată de către pârâtă.

În raport de prevederile art. 47 din Legea nr. 84/1998, pârâtei îi revine obligaţia de a dovedi folosirea mărcii, şi, sub acest aspect, s-a constatat că pârâta a făcut dovada folosirii efective a mărcii, în mod public, în ultimii 5 ani, înţelegând prin folosire efectivă o utilizare a mărcii în activităţile comerciale obişnuite pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, în mod serios şi cu finalitatea evidentă de prezervare a drepturilor exclusive asupra mărcii.

Prin decizia civilă nr. 776 din 7 iunie 2006 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul declarat de reclamantă, a schimbat în tot sentinţa, a admis acţiunea şi a dispus decăderea pârâtei din drepturile cu privire la marca E. nr. 33188 în ceea ce priveşte produsele carne şi preparate din carne, obligând-o, totodată, pe pârâtă la plata sumei de 20,15 RON cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut următoarele:

Critica referitoare la nelegalitatea sentinţei apelate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 116 C. proc. civ. este nefondată.

Pârâta-intimată nu a depus, odată cu întâmpinarea, înscrisuri spre a-şi susţine apărările formulate, situaţie faţă de care nu se poate reţine neîndeplinirea obligaţiei reglementate prin art. 116 C. proc. civ., în sensul necesităţii depunerii de exemplare suficiente spre a fi comunicate către reclamantă.

În ceea ce priveşte înscrisurile depuse ulterior, ca urmare a încuviinţării acestei probe de către prima instanţă, curtea de apel reţine că administrarea acestei probe s-a realizat chiar la termenul la care a fost încuviinţată, termen la care reclamanta-apelantă nu a fost prezentă, deşi fusese legal citată.

Potrivit art. 96 C. proc. civ., „partea prezentă în instanţă, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza primirea actelor de procedură şi a înscrisurilor care i se comunică în şedinţă. în acest caz, instanţa poate încuviinţa, la cerere, un termen pentru a lua cunoştinţă de acte”.

Astfel, în conformitate cu norma juridică enunţată, comunicarea de înscrisuri se face numai faţă de partea prezentă în şedinţă, într-o astfel de situaţie respectiva parte fiind îndreptăţită să solicite un nou termen pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile astfel comunicate.

În condiţiile în care reclamanta apelantă nu a fost prezentă la şedinţa de judecată la care s-a administrat proba cu înscrisuri, nu exista obligaţia instanţei de a-i comunica acesteia înscrisuri prin corespondenţă şi nici dreptul corelativ al părţii de a primi o astfel de comunicare în considerarea simplului fapt că a formulat o solicitare în acest sens prin memoriul intitulat „răspuns la întâmpinare”.

Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor sunt cele expres stabilite prin lege, iar exerciţiul lor trebuie făcut în sensul prevederilor art. 723 alin. (1) C. proc. civ., respectiv „cu bună credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege”, iar pretenţia emisă de reclamantă de a-i fi comunicate prin corespondenţă înscrisurile ce s-au depus ulterior momentului depunerii întâmpinării constituie o extrapolare nejustificată şi excesivă a prevederilor art. 116 şi art. 96, care este în dezacord cu prevederile art. 723 alin. (1) C. proc. civ.

În condiţiile în care reclamanta apelantă a fost legal citată la judecata în fond a cauzei, iar propunerea şi administrarea de probe s-a realizat în aceste condiţii, în şedinţă publică, au fost pe deplin respectate principiul contradictorialitătii şi cel al dreptului la apărare, împrejurarea că această parte nu a fost prezentă la şedinţă fiind efectul propriei opţiuni asupra modului în care a înţeles să îşi susţină acţiunea promovată în justiţie.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, curtea de apel a constatat fondate criticile reclamantei.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta SC E. SRL a solicitat decăderea pârâtei SC M.C.I. SRL din drepturile conferite de marca E. pentru carne şi produsele din carne, clasa 29, susţinând că marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, în ultimii 5 ani, pentru această subclasă.

Potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice „dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă”.

Probele administrate de către pârâtă, constând în facturi şi etichete, relevă utilizarea mărcii „E.” de către pârâtă pentru pasta de tomate, bulion şi măsline, iar nu pentru carne şi produsele din carne din clasa 29, în legătură cu care reclamanta a formulat cererea de decădere.

De asemenea, contractul de prestări servicii nr. 50 din 20 februarie 2006 are ca obiect servicii în domeniul industrializării pastei de tomate.

În raport de aceste probe, curtea de apel a constatat că pârâta nu a probat faptul folosirii efective a mărcii pentru carne şi produsele din carne din clasa 29, susţinerile reclamantei sub acest aspect dovedindu-se întemeiate.

În ceea ce priveşte facturile potrivit cărora societatea pârâtă ar fi cumpărat „etichete mezeluri şi carne marca E.” şi „carne preambalată e.; cârnaţi e. şi salam e.”, curtea a reţinut că acestea poartă data de 1 decembrie 2005 şi, respectiv, 5 decembrie 2005.

Potrivit art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 „titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale, dacă, în perioada de la expirarea duratei prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuşi, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii mărcii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut intenţia de prezentare a unei cereri de decădere”.

Or, nu numai că cele două facturi menţionate sunt întocmite cu două şi, respectiv, cinci zile înaintea datei la care cererea reclamantei de decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcii E. a fost înregistrată pe rolul instanţei, dar ele relevă acte pregătitoare de folosire a mărcii pentru carne şi produse din carne, constând în achiziţionarea de etichete pentru astfel de produse şi a unei cantităţi relativ reduse de carne (150 Kg), cârnaţi şi salam (300 şi respectiv 350 buc), iar nu o folosire efectivă a mărcii E. în activitatea curentă.

De altfel, aceste acte pregătitoare nu s-au dovedit a fi fost urmate de alte acte de folosire propriu-zisă a mărcii pentru produsele în discuţie, deşi perioada de timp scursă până la soluţionarea apelului a fost de peste un an.

Cât priveşte apărarea intimatei pârâte în sensul că aceasta ar avea intenţia şi voinţa onestă de a-şi prezerva drepturile exclusive asupra mărcii E. pentru produsele din clasa 29 (carne şi produse din carne), curtea de apel a considerat că nu poate fi reţinută, în condiţiile în care numai actele de folosire efectivă, în activitatea obişnuită a titularului, sunt de natură a-1 pune pe acesta la adăpost de sancţiunea decăderii prevăzute de art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998. Prezervarea mărcii pentru considerente ce ar ţine de buna-credinţă, de voinţa onestă şi de eventuale proiecte de dezvoltare ori diversificare a activităţii titularului ar constitui o restrângere nejustificată a drepturilor terţilor ce ar dori să îşi aproprie aceeaşi marcă pentru produse/servicii ce sunt de actualitate.

Concluzionând, curtea de apel a reţinut că marca E., pentru care pârâta are calitate de titular pentru clasele 29, 35 şi 39 conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 33188 eliberat de O.S.I.M., nu a fost efectiv folosită de către pârâtă pentru carne şi produsele din carne din clasa 29, situaţie faţă de care, potrivit dispoziţiilor art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998, cererea reclamantei de decădere a pârâtei din drepturile conferite de această marcă pentru produsele menţionate este întemeiată.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, solicitând admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei, numai în ceea ce priveşte soluţia dată motivului referitor la fondul cauzei şi respingerea cererii de decădere din drepturile conferite de marcă; în drept, a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susţinând că hotărârea curţii de apel este nelegală.

În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta susţine că instanţa de apel nu a aplicat corect dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, nesocotind atât litera, cât şi spiritul legii.

Referitor la litera legii, recurenta arată că instanţa de apel, deşi a reţinut în considerente că facturile prin care pârâta a comercializat carne preambalată, cârnaţi şi salam sub marca E. au fost întocmite cu 2 zile şi respectiv 5 zile înainte de data înregistrării reclamantei pe rolul instanţei, iar factura din data de 24 decembrie a ignorat-o complet, nu a ţinut seama de faptul că pârâta a folosit marca înainte de a cunoaşte intenţia reclamantei de a o acţiona în judecată, din moment ce acţiunea nici nu fusese depusă la instanţă.

Recurenta susţine că toate cele trei facturi dovedesc faptul că a achiziţionat carne şi produse din carne, folosind pentru aceasta marca E., ceea ce face inaplicabile dispoziţiile art.45 lit. a) din Legea nr. 84/1998.

În opinia recurentei, a fost încălcat şi spiritul legii, care urmăreşte să protejeze pe titularul mărcii şi buna sa credinţă.

Folosirea serioasă, reală şi neechivocă a mărcii sunt probleme de fapt, supuse liberei aprecieri a judecătorilor, care, analizând circumstanţele proprii cauzei, trebuie să constate că folosirea mărcii are ca obiect să creeze sau să conserve un debuşeu pentru produsele marcate şi că nu vizează simpla deţinere a dreptului la marcă.

Recurenta susţine că a dovedit cu înscrisurile administrate în cauză că a folosit marca E. pentru produse din clasa 29, inclusiv carne şi produse din carne, în planul său de afaceri fiind prevăzută extinderea activităţii, pe care decăderea din dreptul la marcă ar afecta-o grav.

În fine, recurenta mai arată că reclamantei i s-a respins cererea de înregistrare a mărcii „G.D.E.”, pe motivul existenţei mărcii anterioare a reclamantei, iar prin încercarea de a obţine decăderea pârâtei din dreptul la marcă, reclamanta tinde, de fapt, să acopere propria neglijenţă de care a dat dovadă în activitatea sa, ceea ce contravine spiritului Legii nr. 84/1998.

Intimata nu a depus la dosar întâmpinare, dar, cu ocazia dezbaterilor, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este, într-adevăr, nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente.

Curtea de apel a reţinut, ca situaţie de fapt, că în perioada de protecţie a mărcii E. nr. 33188, reclamanta nu a folosit această marcă pentru carne şi preparate din carne decât prin menţionarea sa în facturile din data de 1 decembrie 2005 şi 5 decembrie 2005, în condiţiile în care cererea de decădere s-a înregistrat la data de 7 decembrie 2005 şi că cele două facturi relevă numai acte pregătitoare de folosire a mărcii, constând în achiziţionarea de etichete, neurmate de acte propriu-zise de folosire a mărcii pentru produsele în discuţie.

La această situaţie de fapt, curtea de apel a aplicat corect dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, ca şi pe cele ale art. 46 alin. (2) din aceeaşi lege, despre care recurenta pretinde că au fost greşit aplicate.

Astfel, potrivit textului de lege menţionat, titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă în perioada de la expirarea duratei prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), adică a celor 5 ani de nefolosire neîntreruptă a mărcii, şi până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv.

În continuare, textul prevede că, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu trei luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut intenţia de prezentare a unei cereri de decădere.

În speţă, recurenta solicită a se face aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, ceea ce înseamnă că nu contestă că perioada de 5 ani de nefolosire efectivă a mărcii pentru carne şi preparate din carne s-a împlinit, dar consideră că începerea folosirii mărcii, ca urmare a extinderii activităţii sale comerciale, întruneşte cerinţele textului de lege menţionat, pentru a paraliza cererea reclamantei privind decăderea din dreptul la marcă.

Pentru ca această apărare a pârâtei să poată fi primită trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1. Actele de începere a folosire a mărcii, niciodată nesusţinându-se că ar fi vorba despre o reluare, să fie anterioare cu cel puţin trei luni datei de înregistrare a cererii de decădere sau, în cazul în care se situează în intervalul de trei luni premergătoare intentării acţiunii, pregătirile pentru începerea folosirii să nu fi intervenit după ce titularul a luat cunoştinţă despre intenţia de intentare a acţiunii.

În cauza dedusă judecăţii, pârâta se află în cea de a doua ipoteză, în sensul că actele de folosire a mărcii de care se prevalează se situează în perioada de trei luni anterioară cererii de chemare în judecată.

Sub acest aspect, deşi curtea de apel a observat că cele două facturi au fost întocmite cu două şi, respectiv, cinci zile înainte de introducerea acţiunii, nu le-a înlăturat pe considerentul că pârâta le-ar fi întocmit ştiind despre intenţia reclamantei de a solicita decăderea, ci le-a analizat sub aspectul concludentei lor în soluţionarea litigiului.

Prin urmare, susţinerea din recurs a pârâtei conform căreia la data întocmirii celor două facturi nu avea cunoştinţă despre intenţia reclamantei de a o chema în judecată nu are nicio relevanţă.

Nici faptul că pârâta ar mai fi ataşat la dosar o factură din data de 24 decembrie 2005, iar instanţa de apel nu a luat-o în considerare nu este în măsură să atragă nelegalitatea hotărârii, câtă vreme acest pretins act de folosire a mărcii se situează în timp după data introducerii acţiunii, neintrând sub incidenţa dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

2. Şi în cazul începerii sau reluării folosirii mărcii trebuie să fie îndeplinită condiţia prevăzută în art. 45 alin. (1) lit. a), pentru a împiedica decăderea titularului din dreptul la marcă, adică actele îndeplinite de titular să fie acte de folosire efectivă a mărcii.

În acest sens, pârâta trebuia să facă dovada că în perioada premergătoare intentării acţiunii a început să folosească efectiv marca E. pentru carne şi preparate din carne.

Din această perspectivă, analiza probelor administrate şi stabilirea situaţiei de fapt sunt atributul instanţelor de fond, instanţa de recurs neavând posibilitatea de a verifica decât legalitatea hotărârii atacate, prin prisma motivelor expres şi limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ., nu şi de a reanaliza probele în scopul reevaluării situaţiei de fapt reţinute în fazele procesuale anterioare.

În speţă, curtea de apel a constatat că numai două din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă au legătură cu activitatea acesteia de comercializare a unor preparate din carne şi că reprezintă numai acte pregătitoare ale unei asemenea activităţi, câtă vreme ele nu dovedesc decât achiziţionarea unor etichete susceptibile a fi aplicate pe produse, dar în legătură cu care nu s-a dovedit că au şi fost comercializate sub marca E.

În condiţiile în care, de la data înregistrării mărcii şi până la introducerea cererii de decădere, titularul a efectuat numai două acte de comerţ izolate, cu caracter pregătitor, în scopul aplicării ulterioare a mărcii E. pe produse, corect a stabilit curtea de apel că pârâta nu a folosit efectiv marca în legătură cu o parte a produselor pentru care a înregistrat-o, respectiv pentru carne şi preparate din carne.

Faptul că reclamanta a constatat că existenţa mărcii pârâtei reprezintă un obstacol în înregistrarea propriei mărci pentru produse identice sau similare şi că a intentat acţiunea în decădere pentru eliminarea acestui obstacol nu numai că nu contravine legii, dar este tocmai remediul legal pentru situaţia în care un titular înregistrează o marcă de baraj, pe care nu o foloseşte efectiv în activitatea comercială, dar care împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn identic sau similar de către alte persoane.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte constată că decizia curţii de apel este legală şi, în baza art. 312 C. proc. civ., o va menţine şi va respinge recursul ca nefondat.

În baza art. 274 C. proc. civ., Înalta Curte o va obliga pe recurentă la plata sumei de 600 RON cheltuieli de judecată către intimată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC M.C.I. SRL împotriva deciziei nr. 252/A din 8 decembrie 2006 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Obligă pe recurentă la plata sumei de 6000 RON, cheltuieli de judecată, către intimată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 mai 2007.

Read more: http://old.cabinetdeavocat-soare.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=60#ixzz2ro83QgQX